Oferta

Lex Fortis zajmuje się wszystkimi zdarzeniami, które stanowią podstawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wśród nich można wymienić w szczególności:

 • wypadki komunikacyjne (drogowe) z udziałem samochodów, motocykli, innych pojazdów, rowerzystów, pieszych np. kolizja drogowa, w wyniku której poszkodowany kierowca lub pasażer doznaje uszkodzenia ciała czy też rozstroju zdrowia
 • wypadki, za które odpowiedzialność ponosi właściciel/zarządca nieruchomości np. upadek pieszego na oblodzonych/nieodśnieżonych schodach bądź przylegającym do nieruchomości chodniku
 • wypadki przy pracy np. uszkodzenie palców ręki pracownika przy obsłudze maszyny produkcyjnej
 • wypadki obejmujące tzw. błędy medyczne np. zakażenie pacjenta zółtaczką w szpitalu

Obsługujemy szkody:

 • powstałe zarówno na obszarze Polski, jak i poza jej granicami
 • osobowe, gdzie poszkodowany doznał obrażeń ciała, rozstroju zdrowiu bądź zmarł wskutek obrażeń odniesionych w danym zdarzeniu
 • szkody rzeczowe, gdzie doszło do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia np. samochodu, mieszkania
 • z tytułu ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), AC (auto-casco), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczeń na życie

W ramach świadczonych usług dochodzimy dla osób poszkodowanych następujących roszczeń:

 1. Odszkodowanie obejmujące koszty powstałe w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a wśród nich:
  • koszty leczenia (koszty lekarstw, leczenia szpitalnego, konsultacji lekarskich, opieki pielęgniarskiej),
  • koszty zakupu urządzeń i aparatów medycznych (np. protezy, gorsety, okulary, wózek inwalidzki),
  • koszty związane z przewozem poszkodowanego do zakładów opieki zdrowotnej (szpital, przychodnia, ośrodek rehabilitacji),
  • koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
  • koszty specjalistycznego odżywiania się,
  • koszty przygotowania do innego zawodu,
  • odszkodowanie obejmujące utracone zarobki.
 2. Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 3. Renta, która przysługuje w razie:
  • całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej,
  • zwiększenia się potrzeb,
  • zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.
 4. Renta dla osób bliskich poszkodowanego, w szczególności dla:
  • osoby, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny,
  • innych osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.
 5. Odszkodowanie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego, o ile wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
 6. Zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną przez nich krzywdę.
 7. Odszkodowanie za uszkodzone mienie np. samochód.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 głosów, średnia: 3,60 z 5)
Loading...